HAARLEM - duurzaam vitaal

Studentenwerk Hogeschool van Amsterdam
Expositie

Op vrijdagmiddag 17 februari om 16.30 uur opent Ewout Cassee, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Haarlem, in het ABC de tentoonstelling ‘Haarlem – Duurzaam vitaal’. Op deze tentoonstelling zullen de resultaten van drie verschillende Research & Development analyse- & ontwerpprojecten van studenten van de Hogeschool van Amsterdam getoond worden. Deze zogenoemde R&D projecten zijn in nauwe samenwerking met stadsbouwmeester Max van Aerschot en Ir Sarah Ros van de gemeentelijke dienst stedenbouw Haarlem tot stand gekomen.

Stedelijke RELATIES en STADSASSEN
Het eerste project gaat over de wijze waarop de grenzen van de stad en enkele binnenstedelijke assen functioneren in de stad. Welke rol hebben die grenzen en assen in de ontsluiting en toegankelijkheid van de stad, en op welke wijze heeft de stad een relatie met het omliggende landschap en de stedelijke bestemmingen, de anchor points. De kwaliteit van de relatie tussen de binnen- en buitenstedelijke anchor points en het stedelijk netwerk van steden is voorwaardelijk en bepalend voor de vitaliteit van de stad. De mate waarin de stad zich sociaal economisch en flexibel en adaptief kan gedragen en een duurzaam proces van waardecreatie kan genereren is daar een resultante van.
 
REALTIME binnenstedelijk VOETGANGERSGEBRUIK
Het tweede project laat het werkelijke gebruik door bezoekers en/of bewoners van de binnenstad zien vanuit de positie van een aantal parkeergarages. De bewoners en/of bezoekers hebben een GPS meegekregen gedurende hun verblijf in de stad en deze heeft hun bewegingen vastgelegd. Aan de hand van deze bewegingen kunnen we onderzoeken hoe de binnenstad wordt gebruikt, welke routes mensen lopen en waar ze voor langere tijd verblijven en welke delen van de stad daarin belangrijker zijn dan andere. De uitkomsten kunnen een bijdrage leveren aan ideeën en plannen voor de inrichting van het publieke domein van de binnenstad en de positie van winkels, cafés en andere functies daarbinnen.
 
KRACHT in de WIJK
Het derde project betreft een groot afstudeerproject “kracht in de wijk’ waarin het gehele gebied van Haarlem Oost onderzocht is op zijn stedelijke vitaliteit. Er is gekeken naar de wijze hoe de verschillende woon-, werk- en gebruiksgebieden van Haarlem Oost met de stad als geheel en met elkaar een relatie hebben. Uit eerder onderzoek is gebleken dat vitale duurzame stedelijke gebieden beschikken over een goed verbonden stedelijk netwerk met daarin sterk op elkaar betrokken bestemmingen als anchor points. Het project geeft op basis van een innovatief analyse- en ontwerpinstrumentarium inhoud aan een aantal nieuwe functionele ideeën en ruimtelijke ontwerpen voor het herverbinden van gebieden, wijken en buurten en het ontwikkelen van nieuwe woonwerk programma’s, publieke ruimten en anchor points.
 
HOGESCHOOL van AMSTERDAM (HvA)
Het thema stedelijke vitaliteit en waardecreatie staat centraal in het AKT, ‘Amsterdams Kenniscentrum Techniek’ van de HvA en het is onderdeel van het onderzoeksprogramma ‘De Stad - duurzaam vitaal’. Naast de vele projecten die daarbinnen worden geïnitieerd en uitgevoerd, heeft de HvA een drietal lab’s ingericht die zich bezig houden met de toepassing en ontwikkeling van R&D-methodiek en –instrumentarium dat gebruikt kan worden voor professionalisering van studenten, vakgenoten en geïnteresseerden. Het betreft:
1. het SPADER-Lab (Spatial Decision Room) is een soort kraamkamer en “pressure cooker” voor evaluatie, R&D en het bepalen van stedelijke ontwikkelingsstrategieën,
2. het GPS-Lab (Global Positioning System) faciliteert “realtime” gebruiksonderzoek in stedelijke gebieden, en
3. het BIM-Lab (Bouw Information Modeling), een fysieke en virtuele onderzoeksomgeving waar het beste uit de beschikbare R&D-tools gehaald kan worden om tot betere ketenintegratie in de bouwsector te komen.
 

De HvA
Met de genoemde lab’s wil de HvA een ideale omgeving creëren voor een kennisintensieve samenwerking tussen de HvA en opdrachtgevers, bedrijfsleven en instituten. Onder begeleiding van de HvA kunnen organisaties ten behoeve van hun eigen expertise, kennisuitwisseling en professionalisatie gefaciliteerd worden.